Годишен отчет

на фондация „Благотворител”

за 2010 г.

 

Фондация „Благотворител” вижда смисъла на съществуването си в разпространението на добрата воля в обществото. Ние се стремим да активизираме творческия потенциал на хората, които подкрепяме и с това същевременно да утвърждаваме общочовешките нравствени ценности.

 

Фондация Благотворител е създадена за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирана е във фирмено отделение на СГС на 02.07.2004 г. по фирмено дело № 6521/2004 год. и е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20050623004. Фондацията е представлявана от Пенка Ангелова Лазарова, председател на Управителния съвет.

 

Целите на Фондацията са:

·         да осъществи ефективна и прозрачна връзка между хората, които имат желание да даряват и хората, които имат нужда от подкрепа;

·         да подпомага материално и духовно хора в затруднено положение;

·         да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и духовни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност на сираци, възрастни, инвалиди и хора с ментални увреждания;

·         да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение;

·         да подкрепя и да участва в създаването на климат на доброжелателство и взаимопомощ в обществото.

 

Учредител:

Стойко Петков – основен акционер и управляващ директор на Енко Вендинг ООД

Управителния съвет:

Пенка Лазарова – председател на УС

Ива Петкова – член на УС, търговски мениджър перлит на S&B Industrial Minerals SA

Юлиан Пекунов – член на УС, адвокат търговско и вещно право

 

Албена Николова – счетоводител

Анатолий Радев – системен администратор

Доброволци: Антония Паскалева, Христина Кунчева, Адриана Банчева

 

Адрес: 1186 София, ул. „Черно море” № 4

www.blagotvoritel.org, office@blagotvoritel.org

„Благотворител” е пълноправен член на Български дарителски форум и е сред първите 50 организации, подкрепили инициативата за самоуправление на неправителствения сектор у нас „Стандарти за добро управление на НПО”! Фондацията е член на „Българска мрежа са корпоративна социална отговорност”.

В сайта на Фондацията бе създадена възможност дарителите да извършват бързо и лесно дарения за каузи по избор чрез кредитни/дебитни карти.

 

И през 2010 година основните проекти, които фондацията изпълнява, са свързани с подкрепа на лишени от родителски грижи деца на територията на София и в страната и са обединени от основната цел - да бъде активизиран творческият потенциал на тези млади хора за успешна интеграция в обществото.

 

Дългосрочни проекти със собствено финансиране от дарения:

 

Социална и професионална адаптация

 

Цел: да помогне на навършващи пълнолетие младежи, отглеждани и възпитавани в домове без родителски грижи в София и в страната, да преминат успешно прехода от институционален към самостоятелен начин на живот чрез допълнителна професионална, кандидатстудентска и езикова подготовка и съдействие за намиране на подходяща работа.

Начало: февруари 2005 г.

Обхват за 2010 г.: младежи от домовете „П. Р. Славейков”, „Христо Ботев” и SOS Детски селища България в София и от дом „Констанца Ляпчева” в Долна баня.

                                    

 

Резултати:

·            Кандидатстудентската подготовка по химия на Ваня от SOS Детски селища и по география на Наталия от дом „Христо Ботев” в София постигна желаните резултати - Наталия е приета в УНСС, а Ваня в Химикотехнологичния университет. Янко от дом „П. Р. Славейков” /през 2009 г. се подготви с математика/ е приет в Колеж по телекомуникации и пощи, а Зорница от същия дом учи биология в СУ „Св. Климент Охридски”.

·         Наталия и Асен от дом „Христо Ботев” в София, студент трета година история в „СУ „Св. Климент Охридски”, завършиха успешно второ ниво в курс по английски език; Янко от дом „П. Р. Славейков” завърши с много висок резултат второ и трето ниво.

 

                                    

 

·         Цветан от дом „П. Р. Славейков” завърши индивидуалното си обучение по английски език и започна подготовката за матура.

·         Гергана, Лили и Вяра от дом „Констанца Ляпчева” в Долна баня завършиха с отличие обучението по фризьорство; Михаела от дом „П. Р. Славейков” в София също завърши курс по фризьорство, а Диана - по маникюр.

·         Таня от дом „Констанца Ляпчева” в Долна баня реши да продължи образованието си и започна кандидатстудентска подготовка по литература.

Общата сума на изразходваните средства за 13 курса по проекта е 3930 лв.

 

Постигам по-висок успех

 

Цел: да стимулира усилията и стремежа към знания на децата, израстващи без родителски грижи в домовете в София с месечни стипендии за успех над 5.00 и над 5.50.

Начало: февруари 2005 г.

Обхват през 2010 г.: ученици с нарушено зрение от 8-и до 12-и клас в училище „Луи Брайл”, израстващите в домовете „П. Р. Славейков” и SOS Детски селища България в София и студенти първокурсници.

 

Резултати:

·           За втори учебен срок на 2009/2010 г. 20 стипендианти на фондация „Благотворител” получиха стипендии за отличен и много добър успех. Младите хора преминаха успешно конкурса за стипендии, който бе на 3 етапа – представяне на документи /за успех, присъствие в училище и автобиография/; есе по избор от 3 теми и интервю на живо или по телефона. С много вдъхновение младежите споделиха своето разбиране за света, за приятелството, за себе си, за смисъла на живота по зададените теми: „Това съм аз”, „Богатството да имаш приятели”, „Какво мога да дам на другите”.

·        За първия срок на учебна 2010/2011 г. стипендиантите на фондация „Благотворител” са 12: от 8-и до 12-и клас на дом „П. Р. Славейков” и SOS Детски селища в София. Конкурсът бе проведен на два етапа: представяне на документи – служебна бележка за успех и отсъствия, и автобиография; есе по избор от темите – „Всеки има талант”, „Умението на благодарим” и „Радостта да общуваме” и интервю. Извадки от есетата са публикувани в сайта на проект „В мрежа” www.vmreja.com. За годината отличните стипендии са 20, за много добър успех – 8. Стипендии са получили и четирима студенти първокурсници.

Общата сума на изплатените 32 стипендии е 6687.5 лв.

 

                              

 

В мрежа

 

Цел: да се предостави възможност на израстващи без родителски грижи деца от 7 до 18 години да получат достъп до информационните технологии и Интернет, за да преодолеят социалната изолация, в която живеят, за да имат по-добри възможности за житейска и професионална реализация.

Начало: май 2005 г.

 

Обхват: досега са организирани 21 интернет клуба в домовете „П. Р. Славейков”, „Христо Ботев” и „Асен Златаров” и едно от общежитията на SOS Детски селища България в София, „Св. Иван Рилски” в с. Разлив, „Констанца Ляпчева” в Долна баня, „Ана Гиздова” и „Васил Петлешков” в Брацигово, 

„Лудогорие” в Исперих, „Любчо Баръмов” в с. Доганово, „Асен Златаров” в Якоруда, „Св. Николай Мирликийски” в Благоевград, „Таню войвода” в Асеновград, домът във Велинград, „Рада Киркович”, „Княгиня Мария-Луиза” и „Олга Скобелева” в Пловдив, „Българка”, Мария Терезия”и Теофано Попова” в Стара Загора, Дом за сираци „Св. Николай” в Нови хан.

 

Резултати: съобразно нуждите на всеки дом са доставени компютърни конфигурации и допълнително оборудване, компютрите са свързани в мрежа, изградени са интернет връзки, осигурява се редовна сервизна поддръжка, провежда се обучение на децата и на желаещите педагози с основни компютърни програми. Над 1500 деца, израстващи в институции, имат достъп до Интернет и могат да общуват помежду си чрез форума на сайта www.vmreja.com. Проектът получи одобрението на Министерството на образованието и науката и на Държавната агенция за закрила на детето.

 

 

                                       

                     

Управителният съвет на Фондацията взе решение през 2010 г. да намали броя на поддържаните интернет клубове в домове за лишени от родителски грижи деца от 21 на 11, за да се направи обслужването максимално ефективно. Бяха избрани домовете, чиято администрация през годините доказа своята ангажираност за съхранение на залите и предостави на децата регламентиран достъп до тях.

 

 През 2010 г. Фондацията пое ангажимент за интернет клубовете на следните домове: „Олга Скобелева” и „Мария-Луиза” в Пловдив, „Асен Златаров” в Якоруда, „Св. Николай Мирликийски” в Благоевград, домът във Велинград, „Васил Петлешков” и „Ана Гиздова” в Брацигово, „Св. Николай” в Нови хан, „Констанца Ляпчева” в Долна баня, „Мария Терезия” в Стара Загора и „Асен Златаров” в София.

 

Огромен успех за екипа на „Благотворител” бе дарението от Microsoft на софтуерни продукти: Office 2007 Suites, Office 2010 Suites and Apps KMS, Office Professional Plus 2010 MAK, Windows XP Professional, Windows Vista – MAK, Windows Vista – KMS.

Благодарение на усилията на екипа лицензиран софтуер вече има в интернет клубовете на домовете: „Олга Скобелева” в Пловдив, „Асен Златаров” в Якоруда, „Св. Николай Мирликийски” в Благоевград, „Мария Терезия” в Стара Загора и КСУДС във Велинград. Продължава инсталирането на дарения от Microsoft софтуер в интернет клубовете, които Фондацията поддържа.

 

Сериозна подкрепа за проекта „В мрежа” оказа американската организация "Round the World with Us", чийто директор Тереза Келер лично дари закупени от България компютърни конфигурации DELL с много добри параметри – на дом „Мария Терезия” в Стара Загора 6, а на дома във Велинград 5. Системният администратор на „Благотворител” инсталира лицензираните програмни продукти и децата в двата дома вече могат да играят, да учат, да се свързват със света с огромна радост. Това е втората значима подкрепа за проекта „В мрежа” за 2010 г. след дарението на Microsoft.

Разходите по проекта за годината за материали, софтуерни продукти и услуги по пазарни цени възлизат общо на 21 447 лв.

 

 Дарения извън проектите

·         Направено бе дарение на памперси за бебетата, които се отглеждат в Дом за сираци „Св. Николай” към манастира „Св. Троица” в с. Нови хан.

·         Екипът на фондация „Благотворител” и стипендианти от SOS Детски селища и дом „П. Р. Славейков” засадиха дръвчета и декоративни храсти в детска градина „Детелина” в София. Младите хора вложиха с радост своя труд, за да направят по-зелена и комфортна среда за малчуганите.

·         Подкрепена бе девойка кръгъл сирак за абитуриентския си бал.

·         Наградени са победителите в конкурсите „Какво ни носи радост”, „Коя е любимата ми мартеничка”, „Моят дар за земята”, „Защо помагам на приятелите си”, „Коледна приказка”.

·         Наградени са с професионални ножички девойките, завършили фризьорски курс в Долна баня.

Общата сума на дарените средства е 799 лв.

      

                                        

 

Проекти с външно финансиране:

 

Създаване на център за подкрепа на трудовата реализация

 

Цел на проекта: създаване на ново социално предприятие, което да подобри качеството на живот на лица от рисковите групи и да помогне за преодоляване на социалната им изолация.

Времетраене: проектът се изпълнява от ноември 2009 г. до януари 2011 г.

Специфични цели: създаване на модел на социално предприятие; създаване на 4 работни защитени места за лица от уязвимите групи; създаване на център за подкрепа на лица от целевата група за преход към реалния пазар на труда.

Целева група: 30 представители на дълготрайни безработни от различни етнически групи, самотни родители, многодетни майки, лица с трайни увреждания, обект на социално подпомагане.

Дейностите са свързани с обучение на целевата група за предоставяне на услугата „Семеен помощник” за клиенти на социалното предприятие - обучение за активно поведение на пазара на труда, обучение за гледане на деца и на възрастни хора.

Финансиране: проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., фондация „Благотворител” е партньор на водещата организация „Стъпка по стъпка”.

 

Добродетели

                           

 

Цел на проекта: да съдейства за нравственото и духовно образование на деца чрез осъзнато практикуване на добродетели в ежедневието.

Специфични цели:

·         да обогати методическия опит на учители в детски градини за възпитаване на децата в общочовешки добродетели;

·         да окуражи родителите да предават добродетелите на своите деца и да развиват способностите им, за да осъществят в живота си най-доброто от себе си;

·         децата да се запознаят с основни добродетели, които да използват в ежедневието си и да общуват с езика на добродетелите.

Продължителност: Проектът е пилотен и се изпълнява в рамките на 9 месеца /01.10.2010 – 30.06.2011/ в 2 детски градини в София и 1 в Нови хан.

Целева група са 20 учители, които са отговорни за отглеждането и възпитанието на децата по време на техния престой в детските градини. Проектът предоставя методическа подкрепа на учителите да намерят ефективен път към всяко дете, за да може то да прояви своите най-добри уникални качества.

Директни ползватели са 310 децата от 3 детски градини на възраст от 4 до 6 години и родителите им.

 

Очаквани резултати:

·         учителите да обогатят своя методически опит за преподаване на основни добродетели и да окуражават децата да ги използват в ежедневието;

·         децата да се запознаят с общочовешки добродетели, които да използват в ежедневието си и да общуват с езика на добродетелите;

·         родителите да съдействат за активното практикуване на добродетелите и да осъзнаят своята изключителна роля за личностното развитие на своите деца.

Финансиране: Проект „Добродетели” се финансира от швейцарската Фондация „ОАК”и е на обща стойност 8078 лв.

 

По проект „Създаване на комплекс за социални услуги в община Брацигово”, финансиран от Програма ФАР, Фондацията получи одобрение на финалния отчет и възстановяване на 40-те% от общата сума, която възлиза на 157 000 лв. След приключване на Проекта дом „Ана Гиздова” в Брацигово е вече комплекс за социални услуги. Община Брацигово предоставя услугите „Преходно жилище” и „Дневен център за деца с леки увреждания”, които се финансират от държавния бюджет. Така постигнатите цели, заложени в Проекта на Фондацията, вече имат устойчиво развитие.

 

Дарители :

 

Дейностите на Благотворител за 2010 г. се финансират от учредителя на фондацията Стойко Петков – основен акционер и управляващ директор на „Енко Вендинг” ООД и от съмишленици - частни дарители и фирми, сред които са: „Енко Вендинг” ООД, Microsoft, „Фамозо кафе кетъринг” ООД, ЕТ „Хермес Интел”, „Витагрейн БГ” АД, „Униконсултинг” АД, „Жано” ЕООД, АЙ УЪРКС ООД „Едимит” ООД, американската организация "Round the World with Us" и др.

Опитът ни сочи, че бизнесът и гражданите в България могат да бъдат социално отговорни, когато има ясно формулирани каузи и за тях работят ефективни механизми за изпълнение и контрол.

 

Пенка Лазарова, председател на УС