УЧИЛИЩЕТО – МЯСТО ЗА ТОЛЕРАНТНО ОБЩУВАНЕ


УЧИЛИЩЕТО – МЯСТО ЗА ТОЛЕРАНТНО ОБЩУВАНЕ
 Цел на проекта:

Развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства в СОУ „Христо Ботев” и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество чрез:

 •    повишаване знанията и уменията за работа в мултикултурна среда на 36 учители; 
 •    създаване на условия за развитие на интересите и способностите на учениците с въвеждане на 3 нови извънкласни форми.
Продължителност: от 11.09.2014 г. до 11.07.2015 г.

Целева група:

•      60 ученици от 7 до 18 годишна възраст, предимно от етническите малцинства, които изпитват образователни затруднения, при които липсва мотивация за учене, умения за изразяване или имат затруднения в общуването.

•      36 педагогически специалисти  от СОУ „Христо Ботев”, на които се налага да се справят с липсата на активност и желание за учене у децата и с липсата на ангажираност и мотивация у техните родители да ги изпратят в училище.

 Финансиране:

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Конкурсна процедура 33.13-2014.

Бенефициент: СОУ
  "Христо Ботев" с. Горна Марина  в партньорство с фондация "Благотворител".

 Основни дейности:

Дейност 1
Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда

Провеждане на тридневно обучение за 36 учители от СОУ “Христо Ботев” - „Интерактивни методи за работа в мултикултурна среда”. Обучението ще включва теми, свързани с представяне на различни интерактивни методи, техники и форми на работа с учениците в училищна среда, споделяне на добри практики.

В хода на проекта педагозите ще получават методическа подкрепа и консултиране за прилагане на получените нови знания и умения.

Дейност 2
Подкрепа за развитие на интересите и способностите на децата

Проектът предвижда създаване на подкрепяща и стимулираща среда в училище чрез организиране на три вида занимания за свободното от училище време за общо 60 ученици:

•      СИП Нрави, обичаи, традиции и творчество

•      клуб „Добродетели“

•      клуб „Млад еколог”

За участниците, участващи в клубовете, ще се проведат 3 еднодневни екскурзии до значими природни, исторически, културни забележителности.

Дейност 3 
Провеждане на мероприятия за повишаване на толерантността и приемане на различията в местната общественост

Произведенията на учениците от заниманията в СИП и клубовете ще бъдат представени пред местната общественост чрез пътуваща изложба.

Ще бъдат  проведени 3 училищни празника с активното участие на ученици и родители:

•      два дни за представяне на културните традиции на етносите;

•      ден, посветен на Световния ден на Земята - 22 април.

Дейност 4
Популяризиране на проекта и резултатите от него

Реализираните дейности ще бъдат отразени на интернет страниците на партньорите по проекта. За информиране на обществеността са предвидени информационна среща в началото на проекта и заключителна конференция в края. Ще бъдат разпространени  информационни материали - 100 брошури и изработена информационна табела.

 Постигнати резултати:

 • обучени са 36 учители за работа с интерактивни методи в мултикултурна среда;
 • 20 деца, посещаваха СИП „Нрави, обичаи, традиции и творчество”;
 •  20 деца, посещаваха клуб „Добродетели”;
 •  20 деца, посещаваха клуб „Млад еколог”;
 • проведени са 3 екскурзии за 60 ученици;
 • проведени са 3 общоучилищни празника с ученици и родители;
 • организирана е пътуваща изложба;
 • проведени са 6 консултации на лекторите, работещи в извънкласните форми;
 • проведени са информационна среща в началото на проекта и заключителна конференция за 50 участници в края;
 • разработени и разпространени са информационни материали - 100 брошури и информационна табела;
 • проведени са 6 работни срещи на екипа;
 • създадена е атмосфера на интерес към учебния процес у учениците на СОУ „Христо Ботев”;
 • заинтригувани са родителите от постиженията и работата на децата им в училище.Хронология

Вашите мнения и коментари


от: Ганка Христова
публикувано: 25.09.2014 14:21:43 часа


От името на кмета на община Горна Малина инж. Емил Найденов Ви благодаря, че подкрепяте проекта на г-жа Вилма Начева от СОУ \"Христо Ботев\" - Горна Малина и от сърце желаем ползотворна работа и реализация на поставените благородни цели. При възможност за реализиране на нови проекти - не забравяйте, че има и малки училища, че и техните ученици (голям процент от малцинствата) имат нужда от развитие на културната си идентичност, от толерантност, от интеграция. Успех! Ганка Христова, гл. експерт ОКВ в община Горна МалинаИзпрати мнение или коментар

Име:
E-mail:
Вашият коментар: