Програма Добродетели


Програма Добродетели

Рецепта за щастие на Симона...Симона учи в детска градина, където работят по програма "Добродетели"

Основна цел на програмата е да съдейства за изграждането на характера и емоционалното развитие на деца и младежи.

Във фокуса ѝ са общочовешките добродетели и тяхното прилагане в общуването между деца, учители и родители на основата на принципите и стратегиите, залегнали в инициативата „Проект добродетели”. Тя е призната като глобална програма за всички култури по време на Международната година на семейството, обявена от ООН. В България са издадени книгите „Семейно ръководство за добродетели” и „Ръководство за преподаватели” на Линда Кавелин Попов. В 85 страни на петте континента, сред които Канада, Дания, Австралия, Австрия, Холандия, Нова Зеландия, ЮАР, САЩ, тази инициатива се реализира успешно в семейства, училища, центрове за грижи за деца.
Екипът на „Благотворител” се вдъхнови от достъпния и задълбочен модел на представяне на добродетелите и вече 7 години творчески го прилага в над 100 училища и детски градини.
Преподаването на общочовешките добродетели в часовете на класа и в извънкласни занимания се превърна в ценна практика за личностно израстване, в модел за толерантно общуване между ученици и учители и бе подкрепено от МОН.
Повече от 15 000 деца и младежи се запознаха с възможностите да практикуват общочовешките добродетели в общуването помежду си. Опитът ни показа, че най-добрата превенция на негативните прояви е изграждането на знания и умения, необходими за справяне с емоциите и проблемите. Педагозите, работили по програмата споделят, че често я прилагат като техника за превенция и разрешаване на конфликти в училище. В неформална среда, чрез дискусии, интерактивни игри, форум театри, учениците се учат на повече уважение, толерантност, себеотстояване, търпение,  миролюбие, честност, отговорност, смелост, постоянство, щедрост, състрадание... 

От 2010 година досега Фондацията осъществи 9 проекта:

„Добродетели”, бе реализиран в детските градини "Божур" и "Веселушка" в София и в "Детелина" в Нови хан от 01.10.2010 до 30.06.2011. В рамките на 2 часа седмично децата се запознаваха с по една добродетел и чрез завладяващи игрови елементи обсъждаха възможностите тя да се практикува във всекидневието.
Постигнати резултати: 20 учители обогатиха своя методически опит; 300 деца се запознаха с общочовешки добродетели, които започнаха да практикуват във всекидневни ситуации и да общуват с езика на добродетелите; родителите получиха подкрепа да осъзнаят своята изключителна роля за личностното развитие на децата.
Проектът се финансира от швейцарската фондация „Оук”.

„Работилница за добродетели” бе реализиран в средните училища ПГ „Георги Сава Раковски” и СОУ „Св. Климент Охридски” в Костенец, СОУ „Неофит Рилски” в Долна баня и СОУ „Христо Ботев” в Ихтиман от 05.08.2011 г. до 04.08.2012 г. 36 млади хора на възраст 16-18 години преминаха специализирано обучение за преподаване на общочовешки добродетели, за да предадат придобития опит на повече 500 съученици в часовете на класа.
Постигнати резултати: създадено е учебно пособие – Методика за преподаване на добродетели; подобриха се взаимоотношения между съученици, ученици и учители в четирите училища; обогатен бе професионалният опит на учителските екипи за нравствено и духовно възпитание на младежите; намалено бе влиянието на рисковите фактори. Часовете по добродетели се превърнаха в очаквано и смислено занимание за младежите.
Проектът е финансиран от държавния бюджет на Република България за 2011 г.

„Час по добродетели” бе осъществен от 01.09.2012 до 30.06.2013 г.в 20 училища в Софийска област. Специализирано обучение преминаха 20 учители, които създадоха и обучиха екипи от ученици, които преподаваха добродетелите на съучениците си в часовете на класа.
Постигнати резултати: 100 учители преминаха специализирано обучение; Над 150 ученици от 20 училища са обучени да преподават добродетелите; Проведени са часове по добродетели във всяко от 20-те училища – минимум по 10; Над 2000 младежи са участвали в часовете по добродетели…
Проектът се финансира от фондация „Оук”.

„Клуб добродетели се осъществи от 01.10.2013 до 30.04.2014 г. в 15 училища в София, Пазарджик и Златица.
Постигнати резултати: 15 педагогически съветници преминаха тридневно специализирано обучение за преподаване и практикуване на добродетели; Над 150 ученици от 15 училища бяха обучени да преподават добродетелите на своите съученици; Проведени са повече от 10 часа по добродетели във всяко от 15-те училища; Повече от 3300 ученици участваха в часовете по добродетели и започнаха да ги практикуват…
Проектът се финансира от фондация „Оук”.

„Инвестиция в бъдещето” се реализира от 15.05.2013 до 15.11.2013 г. с 23 младежи, които са напуснали институциите за деца и се справят успешно в своя житейски път.
Постигнати резултати: 23 младежи преминаха 2 специализирани обучения; Проведени са 20 часа по добродетели в центрове за деца; Повече от 50 деца и младежи участваха в часовете добродетелите; Допълнено и преиздадено учебно пособие Методика за преподаване и практикуване на добродетели – 150 бр.; Обогатен е професионалният опит на обучителите за работа с уязвими групи младежи; Проведена кръгла маса за ролята и мястото на нравственото образование в учебния процес.
Проектът е финансиран по проект „Стъпки към самостоятелност” на SOS Детски селища София с финансовата подкрепа на SOS Детски селища Дания.

„АБ на добродетелите” бе осъществен в 7 основни училища в София от 01.09.2014 до 31.05.2015 г. 12 студенти от факултетите „Педагогика“ и „Начална и предучилищна педагогика” на СУ „Св. Климент Охридски” придобиха нови знания, свързани с нравственото образование на децата и преподаваха в часовете на класа.
Постигнати резултати: 12 студенти преминаха тридневно специализирано обучение; 50 учители участваха в еднодневно обучение за преподаване и практикуване на добродетели; Проведени са часове по добродетели в 7 основни училища в 28 класа; Повече от 800 ученици, участвали в часовете по добродетели…
Проектът се финансира от фондация „Оук”.

„Часовете, които ни дават сила” създаде устойчива подкрепа за нравственото и духовното развитие на деца и младежи. като подкрепи клубове по добродетели, създадени по предишни проекти на „Благотворител” и създаде нови в средни училища в Габрово и Велико Търново.
Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на фондация „Оук” от 01.09.2015 до 30.06.2016 г.
Постигнати резултати: обновени са 10 училищни клуба по добродетели; създадени са 3 нови; повече от 100 ученици преминаха обучение за преподаване и практикуване на добродетели; 21 ученици и 3 педагози, преминаха тридневно специализирано обучение; повече от 4000 ученици участваха в часовете по добродетели и в общоучилищни инициативи в 13 училища.


„Часовете, които ни дават сила” 2016/2017 се реализира от 01.10.2016 г. до 30.06.2017 г.
Проведе се за втора поредна година, породен от желанието на Фондация Благотворител да създаде устойчиви условия за развиване на качествата на характера на деца и младежи от 1 до 12 клас в основни и средни училища. Бяха избрани с конкурс проектите на 6 съществуващи клуба по добродетели в София, Сливница, Костинброд, Самоков и Габрово. Всеки клас започна годината с изработката на правила. 
Постигнати резултати: Повече от 1700 ученици от 6 училища участваха в часове и инициативи, свързани с общочовешките добродетели.
Проектът се финансира от частни дарения.

 

Колкото повече, толкова повече" бе осъществен от 01 август 2016 г. до 30 юни 2017 г. в 50 училища и детски градини от цялата страна.
Основната му цел бе да се създадем екип от обучители, които да работят за разширяване обхвата на програма „Добродетели”. Бяха избрани педагози, мотивирани да преминат специализирано обучение за преподаване на общочовешките добродетели, след което да провеждат обучения, семинари и  открити уроци.
Постигнати резултати: 8 педагози нови обучители по методиката на програмата; 50 учебни заведения са запознати с ползите от интергиране на добродетелите в учебната система, а в  22 от тях са проведени семинарни обучения на педагогическите колективи. Общо около 900 ученици са участвали в открити уроци за развитие на най-значимите качества на характера - добродетелите.
Проектът се финансира от фондация „Оук”.

"Лаборатория за добри хора" 
 съдейства за изграждане на здравословна учебно-възпитателна среда в училище чрез развитие на емоционалната интелигентност на децата и обогатяване на професионалната компетентност на учителите.
В проекта се включиха Национална гимназия по приложни изкуства "Св. Лука" и Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев". На конкурсен принцип бяха избрани 16 младежи, които преминаха петдневно специализирано обучение. След това младите хора преподаваха на съученици по 12 добродетели в часовете на класа през годината. Повече от 900 ученици на различна възраст участваха в занимания по добродетели. Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на  Обществения борд на Telus International Europe и частни дарители  от 01.10.2017 г.   до 31.05.2018 г.


 Хронология
Изпрати мнение или коментар

Име:
E-mail:
Вашият коментар: