Инвестиция в бъдещето


Инвестиция в бъдещето

Целта на проекта е да подпомогне процеса на израстване на творчески осъзнати личности и единни общности чрез разширяване на обхвата на прилагане на Методика за преподаване и практикуване на общочовешките добродетели.

Целева група: 15 младежи, които са напуснали институциите за деца и се справят успешно в своя самостоятелен житейски път. Част от младите хора са студенти, другите са намерили подходяща работа и се самоиздържат.

Целта е младите хора да бъдат подкрепени в процеса на себеосъществяването си, като се запознаят с 36 общочовешки добродетели, които да практикуват в ежедневието си. Започналите вече самостоятелен живот са бъдещи родители, за които е важно да се запознаят с основни принципи във възпитанието на едно дете като творческа личност и да бъдат мотивиращ фактор за по-малките деца в институции.

Продължителност: 5 месеца /от 15.05.2013 до 15.11.2013 г./

Финансиране: по проект „Стъпки към самостоятелност” на SOS Детски селища София с финансовата подкрепа на SOS Детски селища Дания, чрез средства, предоставени от Фондация Велукс, Дания.

Основни дейности:

Провеждането на специализирано обучение

Проведени са две обучения на общо 23 младежи от от дом „П. Р. Славейков”, дом „Христо Ботев” и дом „Асен Златаров” София, SOS Детски селища София, защитено жилище „Заедно” с. Гурмазово, Наблюдавано жилище в с. Скравена, наблюдавано жилище „Шарена къща” с. Лозен. Обучените са запознати с възпитателните стратегии на проекта и придобиха знания и умения да преподават чрез интерактивни методи добродетелите на деца и младежи в различни детски центрове. След обучението младите хора започнаха да преподават добродетелите в домове по свой избор.

Полуляризиране на добрите практики:

Организирана е кръгла маса през ноември на тема: „Училището като източник на вдъхновение за съвременен прочит на нравствените стандарти”. 
В дискусията участваха представители на средни училища в София област и София град, на МОН, на СУ „ Св. Климент Охридски, на Столична община, на БНР „Христо Ботев”, фондация „Обичай това дете”, фондация „Стъпка по стъпка”, фондация „Благотворител”, наблюдавано жилище с. Лозен. Участниците се обединиха около идеята - Училището чрез съвременните възможности за образование, които предлага, е призвано да съхрани духовните ценности на обществото, както и да покаже критериите за тях.

Преиздадена е Методика за преподаване и практикуване на добродетели
със споделения безценен опит от реализиране на проектите „Работилница за добродетели” и „Час по добродетели” на фондация „Благотворител” в българските училища. Отпечатани са 150 броя от учебното пособие, за да достигне до повече учители и ученици и да се прилага ефективно.

Постигнати резултати:

  • 23 младежи, преминали 2 специализирани обучения за преподаване и практикуване на добродетели;

  • Проведени 20 часа по добродетели в центрове за деца;

  • Повече от 50 деца и младежи, участвали в часовете добродетелите;

  • Допълнено и преиздадено учебно пособие Методика за преподаване и практикуване на добродетели – 150 бр.

  • Обогатен професионален опит на обучителите за работа с уязвими групи младежи;

  • Проведена кръгла маса за ролята и мястото на нравственото образование в учебния процес;

  • Обогатен опит на екипа на фондация „Благотворител” по отношение на провеждане на значими обществени дискусии;

  • Повишени нравствени критерии на младите хора, намалено влияние на рисковите фактори – насилие, зависимости, проституция, трафик и др;

  • Информирана общественост за ползите от практикуването на добродетелите и по-добро разбиране потребности на младите хора.
Хронология
Изпрати мнение или коментар

Име:
E-mail:
Вашият коментар: