УСЛОВИЯ

За даряване чрез кредитни/дебитни карти от интернет страницата на Фондация "Благотворител" – www.blagotvoritel.org

1. Общи положения

1. Тези „Общи условия” описват правилата за предоставяне на услугата ДАРЯВАНЕ ЧРЕЗ КРЕДИТНА/ДЕБИТНА КАРТА (наричана по-долу УСЛУГАТА) между Фондация „Благотворител”, наричана БЛАГОТВОРИТЕЛ, с адрес: София 1186, ул. „Черно море” № 4, тел. (+359 2) 889 494 440 и

КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ, които се наричат по-долу ДАРИТЕЛИ.

2. Услугата, предоставяна от БЛАГОТВОРИТЕЛ, дава възможност на ДАРИТЕЛИТЕ да извършват дарения през кредитна/дебитна карта

2.1. Дарителят сам избира каузата, за която да дари

2.2. Дарителят избира и вписва сумата, която желае да дари, от предоставените възможности, чрез публикуваните бутони за избор – 5, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 1000, 3000 BGN

2.3. Дарителят извършва дарението в BGN, или чуждестранна валута с равностойност в BGN

2.4. Направеното дарение се използва от организацията само за обявените каузи

2.5. Направено дарение не подлежи на отказ и възстановяване

2.6. БЛАГОТВОРИТЕЛ не удържа такси и комисионни от направените дарения

2.7. БЛАГОТВОРИТЕЛ не публикува Вашите лични данни на страницата, освен при изрично Ваше съгласие

3. БЛАГОТВОРИТЕЛ се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга предоставена в този сайт лична информация, освен, ако това не следва по силата на нормативна разпоредба

4. Описание на начина за извършване на Дарението

Заявката съдържа следните параметри:

    • избор на сума за дарение;
    • избор на кауза, която се подкрепя;
    • име на даряващия;
    • e-mail адрес за осъществяване на обратна връзка;
    • съгласие с предложените условия на плащане

5. Информация, предоставяна на ДАРИТЕЛЯ след транзакцията (дарението)

5.1. При успешна транзакция се визуализира съобщение, което Ви информира, че транзакцията е успешна

5.2. При неуспешна транзакция се визуализира съобщение, което Ви информира, че транзакцията е неуспешна

6. Документи:

Описаните документи се съхраняват от БЛАГОТВОРИТЕЛ за период от минимум 1 година с цел Доказателство

6.1. Отговор на заявката за оторизация от БОРИКА;

6.2. Документа, удостоверяващ направеното Дарение

7. Права на ДАРИТЕЛЯ

ДАРИТЕЛЯТ има следните права:

7.1. Да ползва услугата, предоставяна от БЛАГОТВОРИТЕЛ в съответствие с настоящите условия

7.2. Да изисква и получава информация, свързана с предоставяната услуга – отчети за направени дарения, информация за ефекта от направеното дарение и други