Конкурси

Обучение за учители с квалификационен кредит

Фондация БЛАГОТВОРИТЕЛ обявява
Конкурс за спонсорирано участие в обучение по програма:
„Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище”

Могат да кандидатстват държавни детски градини и основни училища в София

Ще бъдат избрани 2 училища и 2 детски градини

Всяко от учебните заведения кандидатства за обучение на петима свои представители

Изтеглете формуляр за кандидатстване от ТУК

Попълненият формуляр се изпраща до 31 януари 2019 г. като прикачен текстови файл на office@blagotvoritel.org, заедно със сканирано мотивационно писмо от директора.

Обучението е подходящо за: директори, заместник директори и учители на деца от предучилищна и начална училищна възраст

Продължителност: 16 академични часа, 8 от които са присъствени

Кредит за участниците: 1

Програмата е одобрена от министъра на образованието и науката със Заповед № РД09-228/ 02.02.2018 г.

Начин на завършване: тест и творческа задача

Дата и място на провеждане: 22, 23, 24 февруари, в хотел Банкя Палас, с една нощувка, транспорт и храна.

Компетентности, които ще бъдат придобити: педагогическа, комуникативна, социална

Теоретичната част от обучението включва представяне на 5 възпитателни стратегии и модела на 52 общочовешки добродетели; споделяне на успешни практики; разглеждане на казуси; дискусии. В практическата част педагозите ще приложат наученото в групови задачи и ролеви игри.

Дистанционната индивидуална работа е свързана с изготвяне на сценарий за урок и попълване на тест за ниво на разбиране на възпитателните стратегии.

Използваната методология дава практически инструменти за развиване на характера на детето, за справяне с негативни явления и за създаване на училищна среда, която насърчава и цени добродетелите, като мотивира осъзнатото им разбиране и прилагане.

Програмата съдейства на специалистите да обогатят уменията си за:

  • изграждане на характера и емоционалната зрялост на децата;
  • пълноценно и насърчаващо общуване в училищната среда;
  • разрешаване на проблеми, свързани с насилие, зависимости, апатия, липса на дисциплина;
  • мотивиране на учениците, превенция на отпадане от училище и насърчаване на старанието и желанието им за напредък.

Програмата се осъществява със сътрудничеството на фондация „Благотворител” и ЦПО „Тренинг фактори”.

Ангажимент след обучението: Преминалите обучение учители имат ангажимент да представят най-малко 5 добродетели на децата/учениците си до края на месец май 2019 г. и подготвят отчет за проведените дейности.

Можете да зададете въпросите си на: office@blagotvoritel.org.

Допълнителна информация за обучението и за програма Добродетели на фондация Благотворител може да намерите на: http://dobrodeteli.bg/obuchenie/programa.html