УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

Ф О Н Д А Ц И Я “БЛАГОТВОРИТЕЛ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Фондацията е независимо юридическо лице с нестопанска цел, което е учредено и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този Устройствен акт. (2) Фондацията придобива качеството на юридическо лице с вписването й в регистъра на съда. (3) Фондацията е доброволна, самоуправляваща се гражданска организация, която няма политически и религиозен характер. (4) Фондацията може да има клонове. (5) Фондацията се създава за неопределен срок. II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ Чл. 2. (1) Наименованието на Фондацията е “БЛАГОТВОРИТЕЛ”, което може да се изписва и на латиница. (2) Седалището и адресът на управление на Фондацията е: град София, район „Панчарево”, улица „Черно море” № 4, пощенски код; 1186. (3) Пълното или съкратеното наименование на Фондацията, седалището, адресът на управлението, БУЛСТАТЪТ и НДР се поставят върху всички нейни официални документи и издания, както и върху всички книжа и правни актове, изхождащи от нея или от такива, по които тя е страна. (4) Фондацията притежава собствен знак, печат, банкови сметки, регистър за даренията и почетна книга на дарителите. III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ Чл. 3. Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза (общественополезна дейност). Чл. 4. Целите на Фондацията са следните:
 1. Да подпомага материално и духовно хора с тежко материално положение;
 2. Да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и духовни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност на деца и младежи, лишени от родителска грижа или настанени в приемни семейства, възрастни хора и хора с увреждания;
 3. Да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение;
 4. Да подкрепя и съдейства за укрепването на нравствените ценности в обществото;
 5. Да участва в създаването на климат на доброжелателство и взаимопомощ в обществото.
Чл. 5. Предметът на основна дейност на Фондацията е следният:
 1. Отпускане на финансови помощи на хора в неравностойно социално положение;
 2. Осъществяване на конкретни програми в сътрудничество със социални и образователни институции, и заинтересовани организации;
 3. Подпомагане на законодателни и административни решения, включително с експертна помощ, в областта на социалната политика;
 4. Подготвяне и реализиране на проекти за обучение на деца, младежи и специалисти в сферата на образованието.
Чл. 6. За постигане на своите цели, Фондацията може да извършва следната допълнителна стопанска дейност:
 1. Организиране на семинари, конференции и обучения, свързани с целите и програмите на фондацията;
 2. Предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целите и програмите на фондацията;
 3. Изработване и разпространение на материали, помагала и наръчници, които спомагат за постигане на целите на фондацията;
 4. Отдаване на пространства за публикуване и популяризиране на информация.

ІV. ИМУЩЕСТВО

Чл. 7. Фондацията се учредява с първоначално имущество, придобито от дарението на учредителя, в размер общо на 200 (двеста) лева. Чл. 8. (1) Имуществото на Фондацията се образува от:
 1. първоначално направените дарения от учредителя;
 2. последващи дарения от учредителя;
 3. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
 4. целеви и периодични помощи от обществени, държавни и частни организации или търговски дружества и физически лица от страната и чужбина, подкрепящи целите на фондацията;
 5. приходи от имуществото или други дейности на Фондацията, в съответствие с изискванията  на закона.
(2) Български и чуждестранни юридически и физически лица могат безусловно или под условие да правят дарения или завещания в полза на Фондацията в съответствие с нейните цели. (3) Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движими и недвижими собственост, вещни права, обекти на интелектуална и индустриална собственост, включително и тези на лицата, подпомагани от Фондацията, произведения на изкуството и други активи. (4) Когато дарителят желае с дарението да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и т. н., той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носи неговото име или друго определено от дарителя наименование. (5) Фондацията води регистър на извършените дарения и завещания. (6) Дарителите имат право да получат удостоверение за този си акт. (7) Управлението и разпореждането с имуществото на Фондацията се осъществява от Управителния съвет в съответствие с разпоредбите на закона и по-специално при спазване на разпоредбата на чл. 41 от ЗЮЛНЦ, както и при спазване на Правилата и реда за осъществяване на дейността, обявени и вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието. За всяка сделка или действие по управление или разпореждане с имущество на Фондацията, УС специално приема решение и упълномощава Управителя да извърши съответната сделка или действие. (8) По решение на Управителния съвет на Фондацията, от имуществото й се обособяват целеви фондове. (9) Актовете на разпореждане със средствата по фондовете, с движимото и недвижимо имущество, собственост на Фондацията, се извършват по решение на Управителния съвет на Фондацията. (10) Фондацията не разпределя печалба от своята дейност. Ако в края на годината бъде реализирана печалба, тя ще бъде изразходвана за постигане на целите на Фондацията.

V. ЗАПАЗЕНИ ПРАВА НА УЧРЕДИТЕЛЯ

Чл. 9. Учредителят запазва за себе си правата да определя членовете на Управителния съвет, Управителя, включително като назначава и себе си, да преобразува и прекратява Фондацията, да изменя или допълва учредителния акт, както и да извършва промени в други подлежащи на вписване в съдебния регистър обстоятелства. Чл. 10. Учредителят има право по всяко време да овласти трето лице, което да упражнява запазените права, както и да оттегли овластяването.

VІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 11. (1) Органи на управление на Фондацията:
 1. Управителен съвет (УС);
 2. Управител.
(2) С решение на Управителния съвет и потвърдени от него правила могат да бъдат образувани помощни органи. Управителен съвет Чл. 12. Управителният съвет е върховният колективен орган на Фондацията. Членовете на съвета и Управителят се назначават от учредителя безсрочно, освен ако учредителят по свое усмотрение определи срок на мандат за заемане на длъжността. Както целият състав на Управителния съвет, така и отделни негови членове могат да бъдат освобождавани и назначавани по всяко време от учредителя. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преназначавани без ограничение. Чл. 13. (1) Управителният съвет се състои от 3 (три) лица, в това число Управителя, който изпълнява функциите на Председател на Управителния съвет. Броят на членовете на УС може да се променя от учредителя. (2) Членове на УС на Фондацията са: ПЕНКА  ЛАЗАРОВА – Председател; ИВА ПЕТКОВА – член; и ЮЛИАН ПЕКУНОВ – член. Чл. 14. (1) Управителният съвет се свиква от Управителя или негов пълномощник на редовно заседание минимум четири пъти годишно с писмена покана до всеки от членовете, връчена по начин, удостоверяващ получаването, като в поканата се указват мястото, датата и часа на заседанието, както и дневният ред. (2) Извънредни заседания се свикват от Управителя в неотложни случаи. (3) Управителят може да упълномощи и друг член на Съвета да поеме неговите функции за определен период. (4) Заседанието на УС се ръководи от Управителя, а в негово отсъствие от друг член на УС. (5) УС може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове. Това не се отнася за решенията, за които се изисква единодушие. (6) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в Протокола от председателстващия заседанието. (7) УС може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС. (8) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията разпореждането с имуществото и решенията във връзка с реда и организирането на дейността – с мнозинство от всички членове. (9) Протоколите от заседанията на УС се завеждат в специална Протоколна книга, която се съхранява от Управителя на Фондацията или друго лице, определено с решение на УС. (10) Решенията на УС влизат в сила  веднага след приемането им, освен в случаите, когато от решението следва друго.

Компетентност на Управителния съвет

Чл. 15. (1) Управителният съвет:
 1. разпределя ресорите на дейност на всеки от членовете, включително по свое усмотрение може да избере заместник-председател измежду членовете си;
 2. прави предложение за промени в своята численост и състав, прави предложения за изменения и допълнения в учредителния акт, които се одобряват от Учредителя;
 3. образува помощни органи за осъществяване на дейността на Фондацията и определя персоналния им състав със съгласие на учредителите;
 4. приема Правилник и други актове във връзка с дейността и постигането на целите на Фондацията със съгласие на учредителите;
 5. приема ежегодно план за дейността на Фондацията и бюджета;
 6. определя начина за разходване средствата на Фондацията в съответствие със закона и целите й;
 7. приема програми за дейността на Фондацията;
 8. приема ежегодния отчет на Управителя за дейността на Фондацията;
 9. управлява имуществото на Фондацията и взема решение за разпореждане с него;
 10. определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията и носи отговорност за това;
 11. решава всички други въпроси, свързани с дейността на Фондацията.
(2) Решенията по т.9 предложение второ и по т.10 се вземат с единодушие от всички членове на УС.

Управител

Чл. 16. (1) Управителят се определя от учредителя за срок от 3 (три) години. Председателят може по всяко време да бъде освободен от учредителя. Няма ограничения за броя на мандатите. (2) Управителят изпълнява функциите на управителен орган и има правата и задълженията на Председател на УС. Управителят:
 1. свиква заседанията на УС и ги ръководи;
 2. ръководи работата на УС;
 3. внася в УС предложения за развитие и усъвършенстване дейността на Фондацията;
 4. одобрява всички вътрешни документи, свързани с организацията на дейността на Фондацията;
 5. организира дейността на Фондацията, осъществява оперативното й управление и ръководство и управлява нейното имущество в съответствие с правата, дадени му от УС;
 6. изработва и предлага на УС годишна програма и бюджет на Фондацията;
 7. осигурява изпълнението на решенията на УС;
 8. организира разпределянето и усвояването на бюджета на Фондацията в съответствие с Устава, програмите и други правилници и наредби, утвърдени от УС;
 9. изготвя отчет за дейността на Фондацията;
 10. изготвя щатното разписание на персонала на Фондацията и сключва трудови и граждански договори със служителите и сътрудниците на Фондацията, освобождава, стимулира, командирова, назначава и уволнява щатни служители на Фондацията;
 11. командирова в страната и чужбина членове на УС за осъществяване целите на Фондацията.
Чл. 17. (1) Управителният съвет може да избере измежду членовете си заместник-председател на УС за периода на мандата си.

VІІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 18. Фондацията се представлява пред всички държавни органи, организации и лица в страната и чужбина от Управителя.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 19. (1). Фондацията се прекратява с решение на учредителя и в случаите, предвидени от закона. (2) Фондацията не се прекратява със смъртта на учредителя. В този случай неговите запазени права преминават върху определеното от него трето лице, а ако няма такова, правата преминават върху лице, а ако няма такова, върху Управителя към датата на смъртта на учредителя.

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Смъртта или поставянето под запрещение на учредителя не води до прекратяване на Фондацията или до отмяна на направените дарения.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Този Учредителен акт е приет от Учредителя на Фондацията и е подписан собственоръчно от него, както следва: УЧРЕДИТЕЛ: СТОЙКО ПЕТКОВ ПЕТКОВ:………………………