Актуално Програми публикации

Училището – място за толерантно общуване

BIG novina 1436990118222На 11 юли приключи проект “Училището – място за толерантно общуване” на СОУ “Христо Ботев” с. Горна Малина” и фондация “Благотворител”. Финансираща организация е Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът спомогна за развитието на идентичността на децата от етническите малцинства.Чрез разнообразните дейности в клубовете по интереси “Добродетели” и “Млад еколог” и СИП „Нрави, обичай, традиции и творчество“ се разшири кръгозора на участниците, техните представи за нравственост, екология и общото в традициите на мнозинството и етническите малцинства в България, повишиха се уменията им за толерантно общуване, както в училище, така и извън него. Разшириха се начините за сътрудничество и подкрепа между основните групи от населението в района. Провеждането на празненствата съвместно с родителите показа силните страни на децата и техните семейства. Получиха признание и увереност за своите умения в приготвянето на храната, в начина да отдадат почит на миналото си, в близостта на традициите и празниците. Това доведе до по-трайно осъзнаване нуждата от образование за ромските деца, мястото на училището в техния живот и възможностите да се реализират чрез труд. Проектът приключи, но децата имат огромно желание клубовете да продължат заниманията и през следващата учебна година.

Непрекъснато отправят запитвания към лекторите ще имат ли възможност да участват отново в интересните дейности. „Госпожо, наесен нали пак продължаваме?” или „И аз искам да съм в клуба!” „Намали се агресията в общуването между ученици от различни етноси. Това се осъществи, особено с двама ученици, които бяха много агресивни в отношенията помежду си. Те станаха по-толерантни. Опознавайки традициите и обичаите на ромите, учениците с по-голямо уважение започнаха да се отнасят с тях. Разбраха, че имат много общо в начина на празнуване. Зародиха се много приятелства между ученици от двата етноса. Трябва да отбележа, че от групата по интереси най-голямо внимание предизвикаха танците. Учениците се лишаваха от междучасия, искайки да се включат в тях. Учениците от клуба учеха по- малките деца от класовете, показваха им движенията от танците. Интересуваха се дали проектът ще продължи и следващата година.” И през новата учебна година създадените добри приятелства между децата ще укрепват. И в общуването помежду си ще прилагат наученото – честност, уважение, толерантност, отговорност, вежливост, смелост, търпение, постоянство, миролюбие… Учителите повишиха уменията си за участие в проектна дейност, разшириха представите си за възможностите на децата от ромски произход, подобриха педагогическата си практика с 3 нови извънкласни форми, които създадоха условия за развитие на интересите и способностите на учениците им. Общо в училището се подобри атмосферата, повиши се ентусиазма към използването на алтернативни форми в училищната практика, проектът спомогна за преодоляване на настъпилата рутина.