Актуално Програми публикации

Училището – място за толерантно общуване

BIG novina 1415799546209От 7 до 9 ноември в Добринище се проведе обучение на педагогическия колектив на СОУ “Христо Ботев” с. Горна Малина по проект “Училището – място за толерантно общуване”. Темата бе “Интерактивни методи за работа в мултикултурна среда”. Учителите взеха активно участие в предвидените по програмата занимания и дискутираха разпалено по темите: “Как да мотивираме учениците от ромския етнос да участват активно в учебния процес”, Как да мотивираме родителите да сътрудничат на учебния процес”.

Особен интерес предизвикаха иновативните практики в училище, техниките на Селестен Френе – Педагогика на успеха и радостта и основните възпитателни стратегии, свързани с прилагането на общочовешките добродетели в ежедневното общуване. “Училището – място за толерантно общуване” се осъществява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.