В медиите

ЗА ДА БЪДЕ УСПЕШЕН СТАРТЪТ ИМ В ЖИВОТА

На 26 ноември – в Деня на св. Стилиян – закрилник на децата, в камерната зала на читалището в Брацигово се състоя заключителната конференция по проект „Създаване на комплекс за социални услуги в община Брацигово”, финансиран със средства на Програма ФАР. Ето какво казаха за „Априлци” Пенка Лазарова, ръководител на проекта, и Стойко Петков – учредител на фондация „Благотворител”:

 New page11 image1Пенка Лазарова: Създадохме проекта , защото искахме да подобрим грижата за децата в риск и да подкрепим техните семейства да повишат родителската си компетентност и отговорност. Защото искахме да съдействаме на процеса на деинституционализация чрез развитието и предоставянето на алтернативни услуги за повишаване благосъстоянието на децата. На територията на община Брацигово съществуват два Дома за деца, но липсват развити услуги за тях. Затова целта на проекта бе да преструктурира специализираната институция ДДЛРГ „Ана Гиздова” в Комплекс за социални услуги за деца в риск и техните семейства.

Реализирахме този проект с партньорството на фондация „Благотворител” като водеща организация, фондация „Стъпка по стъпка” и сдружение „Обич за нашите деца”, защото сме убедени, че най-доброто място за отглеждане и развитие на едно дете е в семейството. Защото специализираната институция не предлага индивидуален подход към потребностите на всяко дете и не може да подготви младежите над 16 години да изградят умения за самостоятелен живот. Чрез проекта създадохме условия за повишаване уменията за самостоятелен живот на младежи и девойки,
напускащи институцията, като предоставихме услугите „Преходно жилище” и „Дневен център” за превенция на деца в риск и услуги по реинтеграция за децата в ДДЛРГ „Ана Гиздова”. Като начало ремонтирахме и обзаведохме част от пространството в Дома. Дългия коридор с еднотипни стаи превърнахме в два просторни апартамента с всички необходими удобства за 6 момичета и 6 момчета. За де- цата в риск от общността създадохме добри условия за целодневно пребиваване. Изработихме концептуални модели на двете услуги; сформирахме и обучихме 3 екипа за работа с деца в риск и техните семейства. В рамките на 6 месеца предоставяхме услугите на клиенти – деца и техните родители. Въведохме менторската система и работата по случай. Мобилни социални работници консултираха семействата в риск по домовете им. С младежите от Преходно жилище подсилихме подготовката за самостоятелен живот с психологически тренинг „Опознавам себе си”,обучения „Професионално ориентиране” и „Компютърни умения” и курсове за професионална квалификация – готварски и фризьорски. Изработихме и разпространихме наръчник за професионалисти, в който споделихме опита си, и брошури за информиране на потенциални потребители на услугите.В Преходното жилище 12 младежи и девойки, на които предстои да напуснат специализираната институция, усвояват нови поведенчески модели за активен самостоятелен живот. В Дневния център 10 деца от общността обогатяват своите интереси и умения, родителите им получават необходимата консултация и подкрепа за справяне с проблемите в поведението на децата. В Институционалната група 17 деца ползват качествена грижа и индивидуална работа по модел за реинтеграция „По-до- бре вкъщи”, а родителите им получават подкрепа за повишаване на родителския капацитет. За периода на проекта 2 деца са осиновени, 2 са реинтегрирани в семействата им, за още 5 това предстои да се случи.
Много хора отделиха време и дариха труд, за да подкрепят реализирането на промяната. Направиха го не заради нас, а заради децата. Убедени сме, че обединената енергия на толкова много хора може да гарантира добри и устойчиви резултати. Затова екипът на фондация „Благотворител” благо- дари от сърце на всички, които ни се довериха и ни подкрепиха!

 New page13 image1Стойко Петков: Изцяло подкрепих проекта и се доверих на екипа на „Благотворител”. Повече от 5 години Фондацията реализира проекти, свързани с изграждане на умения за самостоятелен живот на напускащи домовете младежи, свързани с професионална подго- товка и съдействие за намиране на подходяща работа, с компютърна грамотност и с поощряване на усилията в училище чрез стипендии. И аз съм категоричен, че едно дете израства и се развива най-добре в семейна среда. Но когато това е невъзможно да се случи, е необходимо да се създадат подходящи условия. Проектът предвиждаше точно това. И още нещо много важно поставяше началото на превенцията на изоставяне на деца чрез подкрепа на техните семейства.
Удоволствие е да погледнеш преобразуваната среда в дом „Ана Гиздова” и да разбереш, че индивидуалният подход към всяко дете е вече приоритет в работата на възпитателите. Удовлетворен съм, че постигнахме еднасериозна промяна, надявам се с активната работа на об- щината тя да бъде устойчива.
От 2010 г. пожелавам „Ана Гиздова” да се превърне в комплекс за социални услуги, в който младежите да се подготвят за успешен старт в живота, децата и семейства- та в риск да намерят подкрепа. А хората, с чиято помощ ще се случи това, да намерят сили да се справят с предиз- викателствата и да разгърнат своя потенциал.