Програма Добродетели – проекти

АБ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

IMG 14188131541101Цел на проекта: да съдейства за нравственото и духовното развитие на деца от 7 до 10 години чрез осъзнато практикуване на добродетели в ежедневието.

Продължителност: 9 месеца от 01.09.2014 до 31.05.2015.

Целева група

Проектът предостави възможност на 12 студенти от факултетите „Педагогика“ и „Начална и предучилищна педагогика” на СУ „Св. Климент Охридски” да придобият нови знания, свързани с нравственото образование на децата. Младите хора преминаха специализирано обучение и се запознаха с основни стратегии на възпитание и с интерактивното представяне на общочовешките добродетели. Приложиха наученото, като преподаваха добродетелите на учениците в часовете на класа и в полуинтернатните групи. Така бъдещите педагози осъзнаха своята отговорност като възпитатели и значимостта децата да се учат да прилагат високи нравствени стандарти.

BIG IMG 14188129332101Проектът бе насочен и към началните учители, в чиито часове се преподаваха добродетелите. Те имаха възможност да обогатят своя професионален опит, да бъдат в подкрепа на младите си колеги, да осъзнаят ползата от представянето на добродетелите и да продължат дейността и след приключване на проекта.

Директни ползватели

Директни ползватели са повече от 800 деца от 7 основни училища в София /104 ОУ “Захари Стоянов”, 129 ОУ “Антим I”, 6 ОУ “Граф Игнатиев”, 139 ОУ „Захарий Круша”, 20 ОУ “Тодор Минков”, 122 ОУ “Николай Лилиев”, 136 ОУ „Любен Каравелов”/ на възраст от 7 до 10 години. През този период децата много по-лесно възприемат предложените им модели на поведение и ги прилагат естествено в общуването с другите. Затова е важно децата да научат повече за важните нравствени качества и да ги прилагат в ежедневието, като използват езика на добродетелите.

Проектът прилага принципите и стратегиите, залегнали в инициативата „Проект добродетели”, получила признание като глобална програма за всички култури по време на Международната година на семейството, обявена от ООН.

Финансиране: проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация “ОУК”.

Основни дейности:

Дейност 1

Подготовка и провеждане на обучение на 12 студенти за преподаване на добродетели.

Тридневно обучение за преподаване на добродетелите преминаха 12 студенти, избрани на конкурсен принцип от педагогическите факултети на СУ „Св. Климент Охридски”,

Участниците се запознаха с основните стратегии на проекта, с интерактивните методи за работа и с различните видове помагала и материали, които правят обучението атрактивно и достъпно.

BIG IMG 14206556603101Дейност 2

Семинар за началните учители, в чиито класове се провеждат часовете по добродетели.

Проведен бе семинар за 50 учители, в чиито класове се провеждат часовете по добродетели. В рамките на 1 ден бе представена подробна информация за основните стратегии: „Да говорим с езика на добродетелите”, „Как да откриваме подходящите за възпитание моменти”, „Да поставяме ясни граници в общуването с децата”. Представен моделът за преподаване на една добродетел.

Дейност 3

Преподаване на добродетели на деца в начален курс.

В рамките на 1 час седмично с децата бе разглеждана и обсъждана по една добродетел. Студентите разясняваха защо е важно тя да се практикува в ежедневието, начините да се прилага в общуването с другите и какви са ползите от това. Изборът на минимум 15 добродетели за работа с децата бе направен съвместно с водещия начален учител.

Постигнати резултати:

  • 12 студенти, преминали тридневно специализирано обучение за преподаване и практикуване на добродетели;
  • 50 учители, преминали еднодневно обучение за преподаване и практикуване на добродетели;
  • Проведени часове по добродетели в 7 основни училища в 28 класа;
  • Повече от 800 ученици, участвали в часовете по добродетели;
  • Обогатен професионален опит на учителските екипи за нравствено и духовно възпитание на децата;
  • Придобити нови знания и умения от студентите за нравствено и духовно възпитание на деца;
  • Подобрени взаимоотношения между съученици, ученици и учители в училищата.

BIG IMG 14206556604101Успешното реализиране на проекта съдейства на децата от начален курс да се замислят над поведението си и езика, с който общуват с другите. Атмосферата в класовете се промени, защото децата избраха да прилагат повече търпение, уважение, решителност, радост, любов, единство, чистота, честност, смелост, щедрост… А това е гаранция, че ще израстват уверени, толерантни, състрадателни, отговорни хора.