Програма Добродетели – проекти

Програма Добродетели – проекти

В мрежа

IMG 1491214567155

През 2005 г. фондацията създаде със свои средства първия компютърен и интернет клуб с 4 PC конфигурации в Дом за деца “П. Р.Славейков” в София. Така бе поставено началото на проекта "В мрежа". Цел: да се предостави възможност на израстващи без родителски грижи деца от 7 до 18 години да

Програма Добродетели – проекти

Сътворявам живота си

img 1309764092177

Цел на проекта: да осигури подкрепа на израстващи без родителски грижи младежи за качествена социална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот. Конкретни цели: усвояване на професионални знания и умения, които да съдействат за ефективна трудова реализация и успешна социална интеграция; осигуряване на възможност за осъзнаване, анализ

Програма Добродетели – проекти

Училище на успеха

IMG 1363776851178

Проект „Училище на успеха” се изпълнява, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0202, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема BG051PO001-4.1.05 - „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Проектът се осъществява от Фондация „Благотворител” в

Програма Добродетели – проекти

Работилница за добродетели

IMG 1323876482179

Цел на проекта е да подпомогне нравственото и духовно образование на младежи от средните училища в Ихтиман, Костенец и Долна баня. Подцели: Да се изградят умения за преподаване и практикуване на общочовешки добродетели в ежедневието на младежи на възраст 16-18 години; Да се обогати професионалната компетентност на педагозите в 4

Програма Добродетели – проекти

Мога. Наравно с всички

IMG 1308151931181

Цел на проекта: да предостави възможност за качествена социална интеграция на младежи, на които предстои да напуснат домовете за лишени от родителски грижи деца в гр. Стара Загора и в гр. Брацигово. Целева група: младежи и девойки с различен социален статус и етническа принадлежност, живеещи в ДДЛРГ „Васил Петлешков” и

Програма Добродетели – проекти

Създаване на комплекс за социални услуги

IMG 1308152302183

Цел: Преструктуриране на специализираната институция ДДЛРГ „Ана Гиздова” в Комплекс за социални услуги за деца в риск и техните семейства в община Брацигово. Специфични цели: 1. Създаване на условия за повишаване на уменията за самостоятелен живот на младежи и девойки, напускащи институцията, чрез предоставяне на услугата „Преходно жилище”. 2. Разработване

Програма Добродетели – проекти

Създаване на център за подкрепа на трудовата реализация

IMG 1308152737186

Цел на проекта: създаване на ново социално предприятие, което да подобри качеството на живот на лица от рисковите групи и да помогне за преодоляване на социалната им изолация. Времетраене: проектът се изпълнява от 12.11. 2009 до 12.01. 2011. Специфични цели: създаване на модел на социално предприятие; създаване на 4 работни

Програма Добродетели – проекти

Дейности извън проектите

IMG 1308152879187

2004 Фондацията е подпомогнала трима души в труден момент от техния живот с еднократни суми или с месечно подпомагане. Общата сума, отпусната на нуждаещи се хора е 600 лв. Закупени са 80 противогрипни ваксини за децата и техните възпитатели от ДМСГД - Габровона стойност 700 лв. Направено е дарение от

Програма Добродетели – проекти

Опознавам себе си

IMG 1319617087190

Цел на проекта: да осигури подкрепа на младежи, израстващи без родителски грижи, за качествена социална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот чрез подходящ психологически тренинг. Конкретни цели: осигуряване на възможност за осъзнаване, анализ и разчупване на съществуващи предразсъдъци по отношение на собствената личност; развитие на умения

Програма Добродетели – проекти

„Час по добродетели”

IMG 1380016301192

Цел на проекта е да съдейства за духовното и нравственото образование на младежи чрез: обогатяване на професионалната компетентност на педагози за изграждане на творчески личности; изграждане на умения за преподаване и практикуване на общочовешки добродетели у младежи на възраст 14-17 години. Целева група са 100 учители, които са отговорни за