Програма Добродетели – проекти

Часовете, които ни дават сила 2015/2016

IMG 14404871001104

Основна цел: Да се създаде устойчива подкрепа за нравственото и духовното развитие на деца и младежи.

Целеви групи: ученици от 1 до 11 клас в основни и средни училища.

Продължителност: 10 месеца от 01.09.2015 г. до 30.06.2016 г.

Териториален обхват: в проекта се включиха 13 училища от гр. София и София област, Габрово и Велико Търново.

Проектът подкрепи 10 съществуващи клуба по добродетели, създадени по предишни проекти на фондация „Благотворител” и създаде 3 нови.

Основни дейности:
Дейност 1 – Провеждане на конкурс за избор на 10 проектни предложения на училища – проведен бе конкурс с ясни правила и критерии за подбор на 10 проекта на училища, в които вече са създадени клубове по добродетели по предишни проекти на Фондацията. Бяха избрани проектните предложения на следните училища: 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов“, 120 ОУ „Георги С. Раковски“, 104 ОУ „Захари Стоянов”, 20 ОУ „Тодор Минков” София, СОУ „Отец Паисий” Самоков, СОУ “Христо Ясенов“ Етрополе, СОУ ”Христо Ботев” с. Горна Малина, ПГТМ „Христо Ботев” – Ботевград, ПГТ „Н. Й. Вапцаров” Сливница.

Дейност 2 – Укрепване на избраните 10 клуба чрез провеждане на дейности в тях. Всеки клуб проведе дейностите, заложени в проектното предложение, с което е кандидатствал в конкурса.
Предизвикателството пред младите хора да се изправят пред съучениците си, бе сериозно. Затова те се подготвяха старателно за всеки урок. Темите се разработваха съвместно с ръководителя на клуба по предварително изготвена програма. В някои училища членовете на клуба проявиха смелост и преподаваха на своите връстници, в други – на по-малките си съученици и в детски градини.
Широка бе палитрата от осъществените дейности: преподаване на добродетели в часовете на класа, в извънкласни занимания, вплитане на темите в различни часове, напр. по история, литература, философия, свят и личност, физкултура, музика; провеждане благотворителни акции; организиране на общоучилищни инициативи; организиране на кръгли маси с участие на родители и на широката местна общественост; заключителни срещи; популяризиране на дейността на клубовете, чрез срещи с ученици от други училища, различни местни общности; изработка на дипляни, фотоизложби, изложби на рисунки на деца, табла, картички; медийно отразяване.

Дейност 3 – Обучение на 3 екипа за изграждане на нови клубове по добродетели в средни училища в Габрово и Велико Търново. Проведено е специализирано обучение за преподаване на общочовешките добродетели на 21 ученици с цел бъдещо създаване на клубове по добродетели в Старопрестолна гимназия по икономика Велико Търново, Национална Априловска гимназия и Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев” Габрово.
В обучението участие взеха и трима педагогически съветници, които в рамките на 6 месеца координираха и подкрепяха младите хора в процеса на преподаване на добродетели в часовете на класа.

Преподаване на добродетели – връстници обучават връстници
BIG IMG 14455879294104От началото на ноември обучените младежи започнаха да преподават на връстниците си минимум 12 добродетели в часовете на класа – 2 пъти месечно.

Постигнати резултати:

  • обновени са 10 училищни клуба по добродетели;
  • създадени са 3 нови клуба по добродетели;
  • повече от 100 ученици преминаха обучение за преподаване и практикуване на добродетели;
  • 21 ученици и 3 педагози, преминаха тридневно специализирано обучение;
  • повече от 4000 ученици участваха в часовете по добродетели и в общоучилищни инициативи в 13 училища;
  • обогатен е професионалният опит на учителските екипи за нравствено и духовно възпитание на децата;
  • подобрени са взаимоотношения между съученици, ученици и учители в училищата.

Успешното реализиране на проекта съдейства на 13 училищни клуба по добродетели да укрепнат и да повишат ефективността на работата си. Членовете на клубовете подобриха уменията си да представят по достъпен и атрактивен начин общочовешките добродетели на съучениците си. За участниците в часовете заниманията с качествата на характера като честност, търпение, уважение, решителност, радост, любов, толерантност, чистота, смелост, щедрост…, станаха важни опорни точки, за да израстват уверени, състрадателни, отговорни хора.
Проектът окуражи младите хора да повярват, че имат силата да променят своя живот и така да съдействат за промяна в обществото.

Споделено от учителите:
“Предизвикателството пред младите хора да се изправят пред съучениците си, бе сериозно. Затова те се подготвяха старателно за всеки урок. Темите се разработваха съвместно с ръководителя на клуба по предварително изготвена програма. В някои училища членовете на клуба проявиха смелост и преподаваха на своите връстници, в други – на по-малките си съученици и в детски градини.
Широка бе палитрата от осъществените дейности: преподаване на добродетели в часовете на класа, в извънкласни занимания, вплитане на темите в различни часове, напр. по история, литература, философия, свят и личност, физкултура, музика; провеждане благотворителни акции; организиране на общоучилищни инициативи; организиране на кръгли маси с участие на родители и на широката местна общественост; заключителни срещи; популяризиране на дейността на клубовете, чрез срещи с ученици от други училища, различни местни общности; изработка на дипляни, фотоизложби, изложби на рисунки на деца, табла, картички; медийно отразяване.”

„Учениците изграждат позитивно отношение един към друг, подобрява се сътрудничеството и взаимопомощта между тях, осъзнават колко важно е да поемеш отговорност за собствените действия и постъпки, изграждат положително отношение и грижа за другите, усвояват и усъвършенстват работата в екип, все по-ясно осъзнават, че “добрите дела“ се ръководят преди всичко от сърцето. Особено полезно и добър пример за тях са децата-обучители, но и самите обучители, преподавайки добродетелите, възпитават у себе си доброто.”

BIG IMG 14455871332104„Успяхме да постигнем основната цел на проекта – да се подобри микроклимата в училище и да се намалят проявите на тормоз и агресия в училище. Показахме, че има и други, по-приемливи начини за разрешаване на конфликти, че съществуват прошката, уважението, търпението и толерантността като начини да се отнасяме към другите. Разбира се, има още много неща, които бихме искали да направим, за да постигнем по-голямо разпространение и устойчивост на добрите дела.
Повечето от колегите, които се включиха в проекта споделят, че това е най-приятният начин да постигнеш добри взъимоотношения в класа. Забелязали са положителна промяна в по-голямата част от децата – намаляла е както физическата, така и вербалната агресия, увеличило се е търпението и уважението към другите. Препоръката им е тези часове да продължат да се провеждат, за да станат неизменна част от поведението на децата.
Да познаваш и прилагаш добродетелите е приложимо навсякъде и по всяко време. Не изисква нито специална атмосфера, нито средства. Единственото, което е необходимо е да повярваш в силата им и те да се превърнат в твоя природа.”