Програма Добродетели – проекти

Клуб добродетели

IMG 1393580888197.JPGЦелта на проекта е да съдейства за духовното и нравственото образование на младежи чрез:
• обогатяване на професионалната компетентност на педагогическите съветници за изграждане на творчески личности;
• изграждане на умения за преподаване и практикуване на общочовешки добродетели у младежи на възраст 14-17 години.

Целева група са 15 педагогически съветници, които са важен фактор за моралното и духовното развитие на младежите. Проектът може да окаже подкрепа и на учителите да намират ефективен път към учениците и да ги окуражават да проявят своите най-добри уникални качества.

Директни ползватели са повече от 2250 ученици от 15 средни училища от гр. София на възраст от 13 до 17 години, когато се оформя личната и социалната идентичност на човека и е предстояща значимата промяна в начина на живот.

Териториален обхват: в проекта се включват средни общообразователни училища от гр. София.

BIG IMG 1393581130297Продължителност: проектът се изпълнява в рамките на 7 месеца от 01.10.2013 до 30.04.2014 г.

Финансиране: фондация „ОУК”

Основни дейности:

Дейност 1: Подготовка и провеждане на обучение на 15 педагогически съветници за преподаване на добродетели.
Обучението за преподаване на добродетелите се извърши в рамките на 3 дни. Участниците се запознаха с основните стратегии на проекта, с интерактивните методи за работа и с различните видове помагала и материали, които правят обучението атрактивно и достъпно. Основа на обучението е „Методическо ръководство за преподаване и практикуване на добродетели”, създадено от екипа на Фондацията по проект „Работилница за добродетели”.

Дейност 2: Сформиране на 15 младежки екипи и провеждане на обучението им.
Обучените педагогически съветници организираха вътрешен училищен конкурс за избор на екипи от 6-8 ученици. Важни критерии за подбора на участниците са комуникативност, информираност, авторитет сред съучениците, изявена нагласа към себепознание, готовност за работа в полза на общността. След сформиране на екипите бе проведено обучение за преподаване на добродетели. Младежите съставиха програма за представяне на минимум 10 добродетели в часовете на класа.

BIG IMG 1393581130397Дейност 3: Връстници обучават връстници – преподаване на добродетели в часовете на класа.
Обучените младежи започнаха да предават придобитите знания и умения на връстниците си в часовете на класа 1-2 пъти месечно. На всяко тематично занимание се представя и обсъжда по 1 добродетел, за 6 месеца се предвижда се да се разгледат минимум 10 добродетели, сред които радост, отговорност, любов, щастие, решителност, смелост, щедрост,
творчество, търпение, целеустременост.

Постигнати резултати:
• 15 педагогически съветници преминаха тридневно специализирано обучение за преподаване и практикуване на добродетели;
• Над 150 ученици от 15 училища бяха обучени да преподават добродетелите на своите съученици;
• Проведени са повече от 10 часа по добродетели във всяко от 15-те училища;
• Повече от 3300 ученици участваха в часовете по добродетели и започнаха да ги практикуват;
• Обогатен е професионалният опит на педагогически съветници за нравствено и духовно възпитание на младежите;
• Подобрени са взаимоотношения между съученици, ученици и учители в училищата.