Програма Добродетели – проекти

Лаборатория за добри хора

IMG 15048810171111Проектът „Лаборатория за добри хора“ е част от Програма „Добродетели”, която фондацията развива повече от 7 години. Целта му е да съдейства за изграждане на здравословна учебно-възпитателна среда в училище чрез развитие на емоционалната интелигентност на децата и обогатяване на професионалната компетентност на учителите.

Липсата на добри модели за следване в обществото и на подкрепа за развиване на уникалните способности на младите хора са предпоставки за неувереност в техния избор и повишават риска от различни зависимости – агресия, насилие, трафик… Да учим децата как да да разпознават добродетелите у другите и в себе си, да ги прилагат в ежедневието, като градят самочувствието си на тази основа. Осъзнатото практикуване на добродетелите е начинът да се изгражда характера на младия човек, за да може той да прави отговорни избори.

Специализирано обучение за преподаване на добродетели преминаха 16 ученици на възраст от 14 до 17 години от Национална гимназия по приложни изкуства “Св. Лука” и Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев”и техните педагогически съветници. Обучението оказа дълбоко трансформиращо въздействие, промени нагласи и стереотипи, пробуди осъзнатост в поведението и общуването. Създадена бе творческа и подкрепяща атмосфера, в която младежите практикуваха изучаваните добродетели и си сътрудничеха при изпълнението на поставените задачи.
След това обучените младежи преподаваха на съучениците си по 12 добродетели в часовете на класа през годината. Почти 900 ученици се запознаха с качества на характера, които са важни за тяхното израстване като уверени и отговорни хора. Учителите в двете училища проявиха интерес към часовете по добродетели като средство за подобряване на взаимоотношенията в клас.

Срок за изпълнение: 01.10.2017 г. – 31.05.2018 г.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Обществения борд на Telus International Europe и частни дарители.

BIG IMG 15159532512111

BIG IMG 15159532513111

BIG IMG 15159532514111