Програма Добродетели – проекти

Работилница за добродетели

IMG 1323876482179Цел на проекта е да подпомогне нравственото и духовно образование на младежи от средните училища в Ихтиман, Костенец и Долна баня.

Подцели:

  • Да се изградят умения за преподаване и практикуване на общочовешки добродетели в ежедневието на младежи на възраст 16-18 години;
  • Да се обогати професионалната компетентност на педагозите в 4 училища;
  • Да се повиши информираността в обществото за ползите от практикуване на добродетелите за личностното израстване на младите хора.

Проектът се стреми да приложи утвърдения вече опит в 85 държави на петте континента за нравствено и духовно образование на деца и младежи.

BIG IMG 1319619608279Целева група: 480 младежи на възраст 16-18 години от средните училища ПГ „Георги Сава Раковски” и СОУ „Св. Климент Охридски” в Костенец, СОУ „Неофит Рилски” в Долна баня и СОУ „Христо Ботев” в Ихтиман.

36 млади хора от целевата група преминаха специализирано обучение за преподаване на общочовешки добродетели, за да предадат придобития опит на своите връстници в общо 16 паралелки.

В проекта се включиха и представители на педагогическите екипи, водещи часове на класа. Те участваха в обучението, координираха и подкрепяха предаването на опита от младежи на младежи.

Постигнати резултати:

  • Създадено учебно пособие – Методика за преподаване на добродетели, създадени обучителни материали;
  • 36 младежи, преминали специализирано обучение за преподаване и практикуване на добродетели на свои връстници;
  • Обучени от своите връстници в часовете на класа 480 младежи за практикуване на добродетели;
  • Повишени нравствени критерии на младите хора, намалено влияние на рисковите фактори – насилие, зависимости, проституция, трафик и др;
  • Подобрени взаимоотношения между съученици, ученици и учители в четирите училища;
  • Обогатен професионален опит на учителските екипи за нравствено и духовно възпитание на младежите.
  • Информирана общественост за ползите от практикуването на добродетелите и по-добро разбиране потребности на младите хора.

Времетраене: проектът бе реализиран в рамките на една година от 05.08.2011 г. до 04.08.2012 г.

Партньори: фондация „Обичай това дете”.

Финансиране: проектът се финансира по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.