Програма Добродетели – проекти

Създаване на център за подкрепа на трудовата реализация

IMG 1308152737186Цел на проекта: създаване на ново социално предприятие, което да подобри качеството на живот на лица от рисковите групи и да помогне за преодоляване на социалната им изолация.

Времетраене: проектът се изпълнява от 12.11. 2009 до 12.01. 2011.

Специфични цели: създаване на модел на социално предприятие; създаване на 4 работни защитени места за лица от уязвимите групи; създаване на център за подкрепа на лица от целевата група за преход към реалния пазар на труда.

Целева група: 30 представители на дълготрайни безработни от различни етнически групи, самотни родители, многодетни майки, лица с трайни увреждания, обект на социално подпомагане.

Дейности: свързани са с обучението на целевата група за предоставяне на услугата “Семеен помощник” за клиенти на социалното предприятие: обучение за активно поведение на пазара на труда, обучение за гледане на деца и на възрастни хора и консултиране.

Финансиране: Проектът се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Фондация “Благотворител” е партньор на водещата организация “Стъпка по стъпка”.

Резултати: обученията от трите модула създадоха условия за участниците да развият специфични умения и компетентности за упражняване на професията “семеен помощник”, да повишат мотивацията си за включване в трудова дейност, да получат базово ниво на компетентност за започване на работа. Проведените професионални консултации и подкрепа съдействаха за намиране на работа на 10 от участниците: петима започнаха като семейни помощници, петима откриха други подходящи работни места. Проектът постигна категорични резултати по отношение на повишаване на самооценката на безработните и осъзнаване на личната им отговорност за трудова успешна реализация.