Програма Добродетели – проекти

Училище на успеха

IMG 1363776851178Проект „Училище на успеха” се изпълнява, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0202, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема BG051PO001-4.1.05 – „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Проектът се осъществява от Фондация „Благотворител” в партньорство с ОУ „Отец Паисий” с. Огняново и ОУ „Васил Левски” с. Триводици и се реализира на територията на двете училища.

Цел на проекта е да подпомогне учебния процес за задържане на ромските деца в училище чрез специфични методи и подходи, като:

 •  повиши знанията и уменията на учителите за работата в мултикултурна среда;
 •  интегрира родителите на деца с различен етнически произход в училищния живот;
 •  създаде условия за развитие на интересите и способностите на децата, застрашени от отпадане, с въвеждане на нови извънкласни форми.

BIG IMG 1373007543278Целева група: Основната част от целевата група обхваща 80 деца от етнически малцинства, ученици в ОУ „Отец Паисий” с. Огняново и ОУ „Васил Левски” с. Триводици. Обща тяхна характеристика е липсата на мотивация за участие в учебния процес, наличието на образователни затруднения поради прекомерно отсъствие от училище или наличие на специфични образователни потребности. Втората част от целевата група обхваща 26 педагогически специалисти, работещи в училищата, партньори по проекта. Третата част от целевата група се състои от 30 родители на децата, застрашени от отпадане или отпаднали от училище.

Основни дейности: Обучение и консултиране на училищния персонал за работа в мултикултурна среда; Работа с родителите от етническите малцинства за включване на децата им в образователния процес; Мотивиране за участие в учебния процес на децата, застрашени от отпадане; Подобряване на училищната среда за подкрепа и развитие на интересите и способностите на децата; Провеждане на мероприятия за повишаване на толерантността и приемане на различията в местната общественост; Популяризиране на проекта и резултатите от него; Организация и управление на проекта.

Продължителност: 12.03.2013 г. до 11.03.2014 г.

Постигнати резултати:

 • 33 семейства получиха социална подкрепа и консултиране, проведени са 9 групови занимания в „Училище за родители”;
 • 26 педагози преминаха 2 специализирани обучения за работа в мултиетническа среда;
 • 50 деца бяха консултирани от двама психолози;
 • 23 деца преминаха корекционно-възпитателна работа с логопед;
 • 40 деца участваха в СИП „Нрави, обичаи, традиции и творчество”;
 • 40 деца участваха в ателие „Добродетели”;
 • 20 деца участваха в ателие „Млад еколог”;
 • 20 деца участваха в ателие „Сръчни ръце”;
 • 90 деца посетиха десетдневно ваканционно училище;
 • Проведени са 4 образователни двудневни пътувания на децата из страната;
 • Проведени са 2 кулинарни празника с ученици и родители;
 • Проведени са 2 спортни празника с ученици и родители;
 • Проведени са 2 дни за представяне на културните традиции на етносите;
 • Организирани са 2 пътуващи изложби;
 • Проведени са информационна среща и заключителна конференция;
 • Проведени са 4 между институционални работни срещи;
 • Изработен е механизъм за ефективно взаимодействие между институциите на местно ниво.
  BIG IMG 1373007543478