Проекти

IMG 1491214567155

В мрежа

През 2005 г. фондацията създаде със свои средства първия компютърен и интернет клуб с 4 PC конфигурации в Дом за деца “П. Р.Славейков” в София.

img 1309764092177

Сътворявам живота си

Цел на проекта: да осигури подкрепа на израстващи без родителски грижи младежи за качествена социална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот.

IMG 1363776851178

Училище на успеха

Проект „Училище на успеха” се изпълнява, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0202, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския

IMG 1323876482179

Работилница за добродетели

Цел на проекта е да подпомогне нравственото и духовно образование на младежи от средните училища в Ихтиман, Костенец и Долна баня. Подцели: Да се изградят

IMG 1308151931181

Мога. Наравно с всички

Цел на проекта: да предостави възможност за качествена социална интеграция на младежи, на които предстои да напуснат домовете за лишени от родителски грижи деца в

IMG 1308152302183

Създаване на комплекс за социални услуги

Цел: Преструктуриране на специализираната институция ДДЛРГ „Ана Гиздова” в Комплекс за социални услуги за деца в риск и техните семейства в община Брацигово. Специфични цели:

IMG 1308152879187

Дейности извън проектите

2004 Фондацията е подпомогнала трима души в труден момент от техния живот с еднократни суми или с месечно подпомагане. Общата сума, отпусната на нуждаещи се

IMG 1319617087190

Опознавам себе си

Цел на проекта: да осигури подкрепа на младежи, израстващи без родителски грижи, за качествена социална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот

IMG 1380016301192

„Час по добродетели”

Цел на проекта е да съдейства за духовното и нравственото образование на младежи чрез: обогатяване на професионалната компетентност на педагози за изграждане на творчески личности;

IMG 1363776688195

Търся работа

Цел на проекта: да осигури подкрепа на израстващи без родителски грижи младежи за качествена професионална адаптация чрез изграждане на умения за активно поведение на пазара

IMG 1393580888197.JPG

Клуб добродетели

Целта на проекта е да съдейства за духовното и нравственото образование на младежи чрез:• обогатяване на професионалната компетентност на педагогическите съветници за изграждане на творчески

MG 1390227203199.JPG

Инвестиция в бъдещето

Целта на проекта е да подпомогне процеса на израстване на творчески осъзнати личности и единни общности чрез разширяване на обхвата на прилагане на Методика за

IMG 14188131541101

АБ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

Цел на проекта: да съдейства за нравственото и духовното развитие на деца от 7 до 10 години чрез осъзнато практикуване на добродетели в ежедневието. Продължителност:

img 14125208881102

Училището – място за толерантно общуване

Цел на проекта:Развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства в СОУ „Христо Ботев” и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване,

IMG 14760843201108

Колкото повече, толкова повече

Основната му цел бе да създадем екип от обучители, които да работят за разширяване обхвата на програма „Добродетели” в подкрепа на нравственото и духовното развитие

IMG 15048810171111

Лаборатория за добри хора

Проектът „Лаборатория за добри хора“ е част от Програма „Добродетели”, която фондацията развива повече от 7 години. Целта му е да съдейства за изграждане на

IMG 15048812411112

Изкуството да общуваме

Проектът е част от програма “Добродетели” и целта му е да бъдат обогатени възможностите за практическо прилагане на програмата, както и да се осигури устойчивост